HSYR

Sharet, Ya’akov. HA-SEFER HA-LAVAN SHEL YETSIAT RUSYAH. Tel Aviv: Am oved, 1972.