Astrakhan, Pinkhas

Name: 
Astrakhan, Pinkhas
Name Cyrillic: 
Астрахан, Пинхас