Shalita, G.

Name: 
Shalita, G.
Name Cyrillic: 
Шалита, Г.