Stungurys, Stasys

Name: 
Stungurys, Stasys
Name Cyrillic: 
Стунгурис, Стасис