Samizdat. Bibliograficheskii ukazatel’

TitleSamizdat. Bibliograficheskii ukazatel’
Publication TypeBook
Year of Publication1992
AuthorsSuetnov, A
Number of Volumes2
PublisherTsentr obrazovatel’nykh programm In-ta novykh tekhnologii obrazovaniia
CityMoskva