Antologiia samizdata: Nepodtsenzurnaia literatura v SSSR, 1950-e 1980-e

TitleAntologiia samizdata: Nepodtsenzurnaia literatura v SSSR, 1950-e 1980-e
Publication TypeBook
Year of Publication2005
AuthorsIgrunov, VV
Number of Volumes3
PublisherMezhdunarodnyi in-t gumanitarno-polit. issledovanii
CityMoskva