Dyshala noch’ samizdatom

TitleDyshala noch’ samizdatom
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1991
AuthorsKonstriktor, B
JournalLabirint/Ekstsentr
Volume1
Pagination35-50